Lokaty Overnight
Możliwość ulokowania środków na krótki czas
Korzyści
lokata daje możliwość automatycznego zdeponowania nadwyżek finansowych z rachunku bieżącego na koniec dnia operacyjnego
minimalna kwota lokaty to 50 000 zł
lokaty zakładane w dniach poprzedzających dzień wolny od pracy ulegają przedłużeniu o dzień lub dni ustawowo wolne od pracy
środki z lokaty wraz z odsetkami przeksięgowywane są automatycznie na rachunek bieżący na początku następnego dnia operacyjnego po założeniu lokaty

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych (złotowych i walutowych), objęte są ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Więcej


Do każdego rachunku możliwość ustanowienia pełnomocnika oraz zapisu na wypadek śmierci.


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania