Bankowy Fundusz Gwarancyjny


Bank Spółdzielczy w Chodzieży z siedzibą w Chodzieży przy ul. Składowej 1, 64-800 Chodzież jest podmiotem objętym obowiązkowym systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych (złotowe i walutowe), zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1937 z późn. zm.).

Ponadto ochrona gwarancyjna obejmuje m.in.:

1) inne należności deponenta wynikające z przyjmowania przez Bank wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub w oznaczonym terminie oraz prowadzenia rachunków tych wkładów,

2) należności deponenta wynikające z przeprowadzania przez Bank bankowych rozliczeń pieniężnych,

3) kwoty wydatkowane na koszty pogrzebu posiadacza rachunku oraz dyspozycji wkładem na wypadek śmierci posiadacza rachunku, o ile stały się wymagalne przed dniem spełnienia warunku gwarancji.

Ochronie gwarancyjnej nie podlegają w szczególności:

1) środki wpłacone do Banku tytułem udziałów członkowskich i wpisowego,

2) środki na rachunkach uśpionych o saldzie nieprzekraczającym równowartości w złotych 2,5 euro, jeżeli deponent nie posiada innych środków objętych ochroną gwarancyjną,

3) pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych.

Zgodnie z art. 20 ww. Ustawy ochroną gwarancyjną objęte są środki pieniężne i należności:

1) osoby fizycznej,

2) osoby prawnej,

3) jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

4) szkolnej kasy oszczędnościowej, kasy zapomogowo-pożyczkowej i rady rodziców.

Zgodnie z art. 22 ww. Ustawy ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności:

1) Skarbu Państwa,

2) Narodowego Banku Polskiego,

3) banków, banków zagranicznych oraz instytucji kredytowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe,

4) kas i Kasy Krajowej w rozumieniu ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,

5) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

6) instytucji finansowych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

7) firm inwestycyjnych i uznanych firm inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia CRR1,

8) osób i podmiotów, które nie zostały zidentyfikowane przez podmiot objęty systemem gwarantowania depozytów,

9) krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz krajowych i zagranicznych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,

10) funduszy inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy zagranicznych, spółek zarządzających i oddziałów towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,

11) otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych funduszy emerytalnych, powszechnych towarzystw emerytalnych i pracowniczych towarzystw emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

12) jednostek samorządu terytorialnego,

13) organów władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Capital Requirements Regulation, CRR)

Informacje o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony przysługującej ze strony tego systemu, w tym kwocie określającej maksymalną wysokość gwarancji oraz rodzaje osób i podmiotów, które mogą być uznane za deponenta określone zostały w powyższej informacji oraz Arkuszu informacyjnym dla deponentów (aby pobrać arkusz wciśnij przycisk poniżej). Więcej informacji na temat gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych można uzyskać na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod adresem www.bfg.pl.

Informacje o sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku, zgodnie z art. 318 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( aby pobrać wciśnij przycisk poniżej).