Rachunek oszczędnościowy - IKE
Pozwala gromadzić oszczędności na wyższą emeryturę


Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) stanowi element tzw. III filarowego systemu emerytalnego i prowadzone jest przez Bank jako złotowy rachunek oszczędnościowy, z którego mogą skorzystać osoby fizyczne, które ukończyły 16 rok życia.

Korzyści
rachunek prowadzony przez Bank bezpłatnie
możliwość dokonywania wypłat środków zgromadzonych na IKE bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych – po osiągnięciu uprawnień emerytalnych
środki gromadzone na koncie podlegają dziedziczeniu
środki na IKE objęte ustawowym systemem gwarantowania depozytów
elastyczność wpłat (w dowolnym terminie, rocznie do wysokości odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce na dany rok) i wypłat (jednorazowo lub w ratach)