Obsługa walutowa
Obsługa walutowa

Bank Spółdzielczy w Chodzieży prowadzi skup i sprzedaż walut – dolarów amerykańskich (USD), euro (EUR) i funtów (GBP).

Dla tych kursów istnieje możliwość negocjacji kursu walutowego przy zakupie/ sprzedaży waluty w kwocie od 5.000 EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie, wyliczanej według kursu średniego NBP.

POLECENIE WYPŁATY

Za pośrednictwem banku zrzeszającego Bank realizuje polecenia wypłaty w obrocie dewizowym:

polecenia wypłaty SEPA, tj. w EURO w Unii,

polecenia wypłaty EOG, tj.: w obrocie z państwami należącymi do EOG w walutach krajów EOG,

pozostałe polecenia wypłaty, tj. inne niż wskazane w pkt. 1 i 2, zawierające dowolną instrukcję kosztową (SHA, BEN albo OUR), zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy.

Do rozliczenia polecenia wypłaty z klientem, stosuje się kursy walut ogłaszane w tabeli kursów walut obcych SGB-Banku S.A.