Mastercard Business
Dodatkowe środki w ramach karty kredytowej
bank
wygodne płatności
w internecie, terminalach płatniczych, w kraju i za granicą
bank
nawet do 52 dni bez odsetek
można korzystać z przyznanego przez Bank limitu
bank
bezpieczeństwo
autoryzacja transakcji internetowych za pomocą usługi 3D Secure
Korzyści
karta wydawana jest na okres 4 lat, z możliwością wznowienia na kolejne okresy
umożliwia dokonywanie operacji do wysokości przyznanego przez Bank limitu
zadłużenie można spłacać jednorazowo lub w dowolnych ratach
każda spłata podwyższa limit dostępnych środków
Informacja o marżach walutowych

Wyliczenia dotyczące różnicy pomiędzy kursem walutowym stosowanym przez Bank do rozliczenia transakcji z uwzględnieniem opłaty za przewalutowanie pobieranej przez Bank określonej w Taryfie prowizji i opłat a najbardziej aktualnym kursem referencyjnym wymiany euro ogłaszanym przez Europejski Bank Centralny, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 924/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie płatności transgranicznych we Wspólnocie oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2560/2001 prezentuje Tabela zamieszczona na stronie internetowej SGB-Banku S.A.

W Tabeli zastosowano najbardziej aktualne kursy podane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard, Europejski Bank Centralny oraz kursy Banku. Ostateczna wysokość marży uzależniona jest od momentu wpływu transakcji do rozliczenia przez Bank.

Zasady przewalutowania transakcji realizowanych kartami płatniczymi w walutach obcych oraz wysokość opłat i prowizji pobieranych przez Bank z tego tytułu określane są odpowiednio w regulaminie dotyczącym poszczególnych kart płatniczych oraz obowiązującej Taryfie prowizji i opłat.

Od 19 kwietnia 2021 r. użytkownicy kart SGB są powiadamiani o marży za przewalutowanie transakcji dla płatności kartami na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego w walucie EOG (innej niż waluta karty) za pomocą wiadomości SMS wysyłanych na numer telefonu komórkowego podany w Banku.

Wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii Europejskiej i opłat za przeliczenie waluty.


W przypadku utraty Karty, należy natychmiast telefonicznie zastrzec Kartę.

Zastrzeżenia można dokonywać przez 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerami telefonów:

aktywacja i zastrzeganie kart płatniczych

• 800 888 888 (bezpłatne połączenie)

• +48 61 647 28 46 (z zagranicy; opłata zgodna z taryfą operatora)


Dodatkowe informacje:

Tabela oprocentowania

Taryfa prowizji i opłat