Kredyt preferencyjny z linii UP

Już od 12 lipca 2023r. do oferty Banku włączamy kredyt na utrzymanie płynności finansowej (linia UP) z dopłatami do oprocentowania, który uzyskać można do końca bieżącego roku (data zawarcia umowy).

W związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, producenci rolni mogą poprawić swoją płynność finansową i skorzystać w Banku z kredytu na utrzymanie płynności finansowej, udzielanego:

  •  w wysokości do 100.000 zł  – gdy producent rolny ubiegający się o kredyt prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
  •  w wysokości do 200.000 zł – gdy producent rolny ubiegający się o kredyt prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
  •  w wysokości do 400.000 zł – gdy producent rolny ubiegający się o kredyt prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

Kredytowaniem objęta jest produkcja rolna prowadzona w ramach następujących działalności:

1) uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1,

2) uprawa roślin wieloletnich - 01.2,

3) rozmnażanie roślin - 01.30.Z,

4) chów i hodowla zwierząt - 01.4,

5) uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) - 01.50.Z,

6) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z.

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz sfinansowanie bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

3) paliw na cele rolnicze,

4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

7) pasz objętościowych.

Szczegóły dotyczące kredytu można uzyskać we wszystkich placówkach Banku – w Chodzieży, Budzyniu, Kaczorach, Margoninie i Szamocinie.