Gwarancje i poręczenia kredytowe
Zabezpieczenie kredytów gwarancjami BGK

BIZNESMAX - jest finansowana ze środków UE pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Gwarancją może być objęty nowy kredyt, nieodnawialny, przeznaczony na sfinansowanie całości lub części kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego.

Korzyści
brak prowizji za udzielenie gwarancji
zabezpieczenie do 80 % kapitału kredytu
gwarancja do 2,5 mln euro maksymalnie na 20 lat
dotacja w postaci dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją (zwrot zapłaconych odsetek maksymalnie za okres 3 lat kredytowania)

COSME- program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorców, w ramach którego oferowany jest m.in. Instrument Gwarancji Kredytowych (LGF). Celem LGF jest ułatwienie MŚPO dostępu do finansowania. Programem zarządza Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach tkz. umowy powierzenia zawartej z Komisją Europejską.

Parametry gwarancji i kredytu:

Parametry gwarancji                    Kredyt obrotowy                  Kredyt inwestycyjny

Maksymalny okres gwarancji           27 miesięcy                             99 miesięcy

Wysokość gwarancji                                          80 % kwoty kredytu

Zabezpieczenie gwarancji                         Weksel in blanco Kredytobiorcy

Parametry kredytu                     Kredyt obrotowy                  Kredyt inwestycyjny

Maksymalna kwota kredytu                                   600 000 zł

Minimalny okres kredytu                                      12 miesięcy

Gwarancja COSME jest alternatywą dla przedsiębiorców, którzy nie zamierzają korzystać lub wyczerpali limit pomocy de minimis.


DE MINIMIS - program gwarancji de minimis jest realizowany w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP).Korzyści
gwarancja zabezpiecza do 60 % kwoty kapitału kredytu
maksymalna jednostkowa kwota gwarancji oraz łączne zaangażowanie kredytobiorcy z tytułu gwarancji w Banku Kredytującym nie może przekroczyć 3,5 mln zł
wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach. Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 200 tyś. EUR
gwarancja udzielana jest na okres nie dłuższy niż: 27 miesięcy dla kredytu obrotowego i 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego