Zapraszamy do Banku Spółdzielczego w Chodzieży
Drukuj

Fundusze unijne

W latach 2014 – 2020 w Polsce, na poziomie krajowym, będzie można ubiegać się o wsparcie w  ramach 8 programów operacyjnych oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, które będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności (FS), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Europejskiego Funduszu Morskiego (EFMR). W porównaniu do okresu 2007-2013 w obecnym budżecie priorytetowo potraktowano wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność przyznając na te cele znacznie większe środki.

Dodatkowo środki będą rozdysponowywane poprzez 16 programów regionalnych finansowanych z EFRR i EFS:

Programy krajowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

Program ten ma wspierać gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

Wsparcie otrzymają przede wszystkim przedsięwzięcia z obszaru technologii informacyjno – komunikacyjnych, biogospodarki, zdrowej żywności czy jakości życia, tzw. inteligentne specjalizacje.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Celem Programu jest poprawa polityki i działań publicznych na rzecz rynku pracy, edukacji i całej gospodarki; zwłaszcza wsparcia szkolnictwa wyższego, ukierunkowane na potrzeby rozwoju, promocja innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC)

Program ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

Program jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)

Program ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji funduszy europejskich.

Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa

W ramach wsparcia będą realizowane trzy typy programów: transgraniczny, transnarodowy i międzyregionalny.

Program Operacyjny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020)

Głównym celem PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020)

Pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotyczące rynku rybnego, kontroli i egzekwowania przepisów, gromadzenia danych oraz zintegrowanej polityki morskiej.

Programy regionalne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności – 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Fundusze unijne w Banku Spółdzielczym w Chodzieży:

Przydatne strony internetowe z informacjami szczegółowymi o funduszach unijnych: