Zawieszenie wykonania umowy (wakacje kredytowe), w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii COVID-19


W celu złagodzenia negatywnych skutków związanych z wystąpieniem w Polsce stanu epidemii COVID-19, Bank Spółdzielczy w Chodzieży umożliwia zawieszenie wykonania umowy (wakacje kredytowe) na wniosek kredytobiorcy, który jest stroną jednej z następujących umów:

1) umowy o kredyt konsumencki,

2) umowy o kredyt mieszkaniowy,

3) umowy o pożyczkę hipoteczną,

zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty, (tj. po dniu 13 września 2020 r.).

Zawieszenie wykonania umowy, przysługuje kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy, jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego powyżej wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich.

Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy kredytu (wakacje kredytowe) powinien zawierać:

1) oznaczenie kredytobiorcy,

2) oznaczenie kredytodawcy,

3) oznaczenie umowy o kredyt, a której wniosek dotyczy,

4) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy,

5) oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu, z zawarciem klauzuli o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wniosek może zostać złożony przez kredytobiorcę:

1) osobiście w Placówce Banku,

2) drogą pocztową.

Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę, nie dłuższy niż 3 miesiące. Początek okresu, na który zostanie wstrzymana umowa przypada na dzień doręczenia kompletnego wniosku.

W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z zawieszoną umową.