Komunikat dot. przyjmowania pełnomocnictw, oświadczeń lub wydruków z KRS/CEiDG w ramach Programu Tarcza Finansowa PFR


"Szanowni Państwo - Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę lub złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • Pełnomocnictwo (jeśli Pełnomocnictwo jest sprzed daty podpisania Umowy) i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
  • Oświadczenie (jeśli brak Pełnomocnictwa podpisanego przed datą podpisania Umowy).

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR.

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą, także elektronicznie na adres bschodziez@bschodziez.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie przez Fundusz Umowy. W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Informacje dodatkowe: 

  • odpis aktualny/pełny z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej powinien być opatrzony podpisem Beneficjenta wraz z pieczątką firmową
  • Pełnomocnictwo nie może być wystawione post-factum, Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później
  • przedsiębiorca powinien złożyć do Banku Pełnomocnictwo w przypadku złożenia wniosku przez:

  - Spółkę cywilną - zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności - nawet jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników,

  - Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS , gdy z KRS wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki wymagane są dwa lub więcej podpisów,

  - Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - w przypadku, gdy wniosek o subwencję oraz umowa subwencji została podpisana za klienta przez osobę nieupoważnioną do samodzielnego składania woli w imieniu klienta.

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by Pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła wniosek lub zawarła Umowę subwencji finansowej w imieniu klienta oraz Oświadczenie Beneficjenta zostały podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy w Chodzieży"