UWAGA! Ta strona używa plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji oraz sposób wyłączenia
plików cookies dostępny jest w polityce prywatności. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej
na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie,
co jest niezbędne aby korzystać z funkcjonalności Internet Bankingu Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

dziś jest: piątek, 18 stycznia 2019,  imieniny: Piotr, Małgorzata

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

kursy walut dla rozliczeń gotówkowych
z dnia 01.01.1970, godz. 08:00
USD 1 USD kupno: 3,6451 zł sprzedaż: 3,9024 zł
EUR 1 EUR kupno: 4,1466 zł sprzedaż: 4,4468 zł
GBP 1 GBP kupno: 4,7204 zł sprzedaż: 5,0634 zł

Procedura składania i rozpatrywania reklamacji/skarg
w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących wykonywania usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. lub funkcjonowania Banku, klient ma prawo złożyć reklamację/skargę.

Forma i miejsce składania reklamacji

§ 1

 1. Reklamacja może być złożona:

  1. osobiście w siedzibie Banku lub dowolnej placówce Banku w formie pisemnej lub ustnej do protokołu,

  2. telefonicznie w formie ustnej poprzez kontakt z Bankiem, którego numery podane są na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl,

  3. listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku,

  4. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres elektroniczny podany na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl ,

  5. faksem w formie pisemnej na numery faksów siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku, które podane są na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl .

z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Reklamacje dotyczące kart płatniczych składane przez klientów instytucjonalnych za  wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników mogą być składane wyłącznie:

  1. osobiście w siedzibie Banku lub dowolnej placówce Banku w formie pisemnej,

  2. listownie w formie pisemnej na adres siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku,

  3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysyłając e-mail na adres elektroniczny podany na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl ,

  4. faksem w formie pisemnej na numery faksów siedziby Banku lub dowolnej placówki Banku, które podane są na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl .

 2. W przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych składanych przez klientów innych niż instytucjonalnych, za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych oraz rolników, składane w formie ustnej Bank wezwie klienta do uzupełnienia reklamacji poprzez złożenie podpisu na formularzu.

 3. Reklamacje dotyczące transakcji dokonanych kartami płatniczymi winny być składane na obowiązującym w Banku formularzu, przy czym reklamację dotyczącą każdej transakcji należy złożyć na oddzielnym formularzu.

 4. Reklamacje mogą być wnoszone przez klienta w:

  1. siedzibie Banku – ul. Składowa 1, 64-800 Chodzież,

  2. Oddziale w Budzyniu   – ul. Dworcowa 11, 64-840 Budzyń,

  3. Oddziale w Chodzieży  – ul. Składowa 1, 64-800 Chodzież,

  4. Oddziale w Kaczorach  – ul. Nowe Osiedle 2, 64-810 Kaczory,

  5. Oddziale w Margoninie – ul. K. Jankowskiego 25, 64-830 Margonin,

  6. Oddziale w Szamocinie – Pl. Wolności 2, 64-820 Szamocin,

  7. Filii Chodzież – ul. Rynek 19, 64-800 Chodzież,

  8. Filii Ujście – ul. Czarnkowska 32, 64-850 Ujście,

  9. Punkcie Kasowym w Starostwie Powiatowym – ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież,

  10. Punkcie Kasowym w Wyszynach – Wyszyny 1, 64-840 Budzyń.

Zakres danych zawartych w reklamacji

§ 2

 1. Treść reklamacji złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę klienta,

  2. adres korespondencyjny,

  3. dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń klienta,

  4. oczekiwany przez klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń,

  5. własnoręczny podpis klienta.

z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji klienta, formularz reklamacji może zawierać następujące dane: PESEL lub REGON.
3. Reklamacja dotycząca transakcji dokonywanych kartami płatniczymi oprócz danych zawartych w ust. 1 dodatkowo powinna zawierać:

1. imię i nazwisko posiadacza karty/użytkownika karty,

2. numer karty/karty NFC,

3. numer rachunku, do którego wydano kartę/kartę NFC,

4. datę transakcji,

5. kwotę transakcji,

6. miejsce dokonania reklamowanej transakcji (nazwę placówki, miasto, państwo).

4. Formularze reklamacji umieszczone są na stronie internetowej Banku tj. www.bschodziez.pl .

5. W przypadku stwierdzenia przez Bank braku informacji wymaganych do rozpatrzenia reklamacji, Bank zwraca się do klienta o ich uzupełnienie w formie w jakiej klient złożył reklamację.

6. W sytuacji odmowy podania przez klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia reklamacji, Bank informuje klienta, że rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia klienta. Niezależnie od powyższego klient jest informowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie wskazanym w § 4 ust. 1.

Sposób potwierdzenia wpływu reklamacji

§ 3

Bank potwierdza złożenie reklamacji w formie pisemnej.

Termin rozpatrzenia reklamacji

§ 4

 1. Bank odpowiada na reklamację bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu reklamacji do Banku.

 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach  termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu do 60 dni kalendarzowych, a w przypadku klientów instytucjonalnych, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników, do 90 dni kalendarzowych.

 3. Za szczególnie skomplikowane przypadki, o których mowa w ust. 2 uznaje się konieczność uzyskania przez Bank dodatkowych informacji od podmiotów trzecich współpracujących z Bankiem niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku reklamacji dotyczących kart płatniczych – dodatkowo transakcje dokonywane kartą poza granicami kraju lub wymagające uzyskania informacji od organizacji zajmujących się rozliczeniem transakcji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych.

 4. W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie określonym w ust. 1 Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji:

  1. wyjaśnia przyczynę opóźnienia w rozpatrywaniu reklamacji,

  2. wyjaśnia okoliczności, które muszą zostać ustalone,

  3. wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi na złożoną reklamację, który nie może być dłuższy niż wskazany w ust. 2.

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, o których mowa w ust. 3 terminu określonego w ust. 2, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

 3. Zasad opisanych w ust. 6 nie stosuje się do reklamacji złożonych przez klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji

§ 5

 

1. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie pisemnej i wysłana:

 

 1. listem poleconym na adres wskazany w reklamacji przez klienta, z zastrzeżeniem ust. 2,
 2. wyłącznie na wniosek klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny e-mail, z którego reklamacja została wysłana, chyba że klient poda w reklamacji inny adres elektroniczny e-mail poprzez załączenie skanu odpowiedzi.

 

2. W odniesieniu do klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli reklamację, odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w reklamacji lub adres elektroniczny e-mail, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

 

3. Zasady z ust. 2 nie stosuje się do klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółek cywilnych i rolników.

 

Informacje dodatkowe

§ 6

1.    Bank Spółdzielczy w Chodzieży jest podmiotem podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. W razie sporu z Bankiem klient może zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.
2.    Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację klient może:
1)    odwołać się do Zarządu, a w przypadku złożenia skargi na działalność Zarządu lub Członków Zarządu, do Rady, poprzez złożenie odwołania w formie i miejscu właściwym dla reklamacji,
2)    złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
3)    złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego (nie dotyczy skarg),
4)    skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich,
5)    wystąpić z powództwem do właściwego miejscowo sądu powszechnego tj. Sądu Rejonowego w Chodzieży, ul. Krasińskiego 10, 64-800 Chodzież, ze wskazaniem Banku Spółdzielczego w Chodzieży, adres: ul. Składowa 1, 64-800 Chodzież, KRS 0000059782, jako pozwanego.

3. Bank Spółdzielczy w Chodzieży wyraża zgodę na udział w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów przed:

 1.  Rzecznikiem Finansowym, ul. Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/,
 2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, ul. Pl. Powstańców Warszawy 1, 00 – 030 Warszawa, http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/,
 3. Bankowym Arbitrażem Konsumenckim (Arbiter Bankowy) przy Związku Banków Polskich, ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

 

Skargi

§ 7

 1. W przypadku posiadania zastrzeżeń, dotyczących działalności Banku, nie stanowiących reklamacji, klient ma prawo złożyć skargę.

 2. Do skarg stosuje się odpowiednio zasady zawarte w §§ 1-6, za wyjątkiem § 4 ust. 6 i § 6 ust. 2 pkt 3.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a:

1) konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/,

2) konsumentami jest:

a) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, https://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/,

b) Bankowy Arbitraż Konsumencki (Arbiter Bankowy) przy Związku Banków Polskich, ul. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

 

Druki do pobrania:

Załącznik Nr 4 Formularz reklamacji (klient indywidualny)
Załącznik Nr 5 Formularz reklamacji (klient instytucjonalny)
Załącznik Nr 6 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów instytucjonalnych
Załącznik Nr 7 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klientów innych niż instytucjonalni
Załącznik Nr 13 Formularz skargi
Załącznik Nr 14 Formularz reklamacyjny (dotyczący ubezpieczeń)